Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 30.3.2023 KLO 15.30

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023

Spinnova Oyj:n ("Spinnova" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.5.2023 klo 14.00 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 13.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

Yhtiö järjestää varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta verkkolähetyksenä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan varsinaiseen yhtiökokoukseen, eivätkä nämä osakkeenomistajat voi käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan verkkolähetyksen välityksellä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville sekä Yhtiön internetsivuilta osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous/.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on saatavilla yhtiökokouksen jälkeen Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/.

Spinnovan vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa  https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/ keskiviikosta 5.4.2023 alkaen.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

10. Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

Palkitsemisraportti on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa  https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/  keskiviikosta 5.4.2023 alkaen.

Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteää 2 000 euron kuukausipalkkiota. Erillisiä kokouspalkkioita tai valiokuntapalkkioita ei maksettaisi.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Janne Poranen, Harri Sundvik, Hanna Liiri ja Juha Salmela. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi että Julio Ramundo, Kirsi Sormunen ja Petri Kalliokoski valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki esitetyt hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, pois lukien Janne Poranen ja Juha Salmela, johtuen heidän työ- tai palvelusuhteestaan yhtiöön sekä Julio Ramundo, johtuen hänen johtotehtävästään Suzano S.A.:n palveluksessa, jolla on läheinen yhteistyösuhde Spinnovaan. Kaikki esitetyt hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoa ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa  https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/ ja https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/hallitus/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Markku Launis.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla muussa tarkoituksessa kuin kannustinjärjestelmiä varten annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämän lisäksi kannustinjärjestelmiä varten voitaisiin antaa enintään 800 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa suoraan tai erityisten oikeuksien kautta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden ja erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa vastikkeetta tai hallituksen päättämällä merkintähinnalla. Osakeanti ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2021 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 asti. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä Spinnova Oyj:n palkitsemisraportti ja vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 5.4.2023. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 18.5.2023 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 21.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen tai osakesäästötililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa perjantaina 31.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 26.4.2023 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika, yhteisö- tai yksilöintitunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä mahdollisen avustajan taikka valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 31.3.2023 klo 10.00 – 26.4.2023 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. internetsivujen kautta: https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/

Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  1. postitse tai sähköpostitse

Ilmoittautua voi Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Spinnova Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Osakkeenomistajan, tämän lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 21.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 28.4.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 28.4.2023 klo 10.00 mennessä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi suoraan ilmoittautua yhtiökokoukseen Yhtiön verkkosivuilla vaan ilmoittautuminen on tehtävä omaisuudenhoitajan välityksellä.

Lisätietoja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/. Mikäli asiamies ilmoittautuu sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Spinnova Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla tunnistautumisella. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat merkittynä tämän suomalaisella arvo-osuustilillä (mukaan lukien osakesäästötili), voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 31.3.2023 klo 10.00 – 26.4.2023 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Yhtiökokouksen internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan taikka tämän asiamiehen tai lakimääräisen edustajan vahva sähköinen tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  1. Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti toimittaa Yhtiön internetsivuilla 31.3.2023 klo 10.00 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Spinnova Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Ennakkoäänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä kohdassa C.1 mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien, jotka haluavat käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia oikeuksiaan kuten kyselyoikeutta, oikeutta tehdä päätösehdotuksia, oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisista muista kokouksessa tehtävistä ehdotuksista tulee itse tai asiamiehen välityksellä osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/yhtiokokous-2023/ viimeistään 31.3.2023.

5. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://spinnovagroup.com/fi/hallinto-ja-johtaminen/yhtiokokous/.

Spinnovassa on kokouskutsun päivänä 30.3.2023 yhteensä 51 564 035 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalla on mahdollisuus seurata kokousta verkkoyhteyden välityksellä. Kokouksen seuraaminen verkkoyhteyden välityksellä edellyttää ilmoittautumista yhtiökokoukseen tämän kutsun kohdan C.1 mukaisesti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa tai sähköpostilla. Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi suorana verkkolähetyksenä lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksen seuraaminen suorana verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pelkkä kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat, jotka haluavat seurata videolähetystä, voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevista asioista ennakkoon yllä esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

 

30.3.2023

Spinnova Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:
Lasse Holopainen
Lakiasiainjohtaja
lasse.holopainen@spinnova.fi
Puh. 040 912 3972

Hyväksytty neuvonantaja:
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
Puh. 050 520 4098

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Spinnova – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen teknologian tekstiilien valmistamiseen puusta ja jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajäte, ilman haitallisia kemikaaleja.

Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota lainkaan jäte- tai sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.

SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti maatuvia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita kuten FSC-sertifioitu puu ja jätevirrat. SPINNOVA®-kuitu tuotetaan ilman haitallisia tai monimutkaisia kemiallisia prosesseja, ja se tuntuu luonnollisilta kuiduilta kuten puuvilla ja pellava.

Spinnova on palkittu mm. Fast Company -lehden, ISPO:n, Scandinavian Outdoorin, ANDAMin, Monoclen ja Marie Claire UK:n vastuullisiin innovaatioihin liittyvissä kilpailuissa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq Helsinki First North -kasvumarkkinapaikalla.

SPINNOVA®-kuidun verkkopalvelu: www.spinnova.com
Spinnova-konsernin verkkopalvelu: www.spinnovagroup.com