Yhtiökokous

Spinnovassa ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Spinnova Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.5.2024 klo 16.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. 

Spinnovan yhtiökokous pidetään Yhtiön kotipaikassa Jyväskylässä taikka Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla, ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä niin kirjallisesti vaativat.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiön lain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkitsemisestaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö.

Spinnova julkistaa yhtiökokouksen pöytäkirjan yhtiön internetsivuilla, jossa se on saatavilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Osakkeenomistajien oikeudet yhtiökokouksessa

Spinnovalla on yksi osakesarja ja jokaisella osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen varsinaista yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouskutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti vaatii sitä ilmoittamalla asiasta yhtiön hallitukselle viimeistään 18. helmikuuta tai neljä viikkoa ennen yhtiökokouskutsun toimittamista riippuen siitä, kumpi päivämäärä on myöhemmin.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen ir@spinnova.com