Sisäpiirihallinto

Spinnova noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) 596/2014, muutoksineen ”MAR-asetus”) ja sen nojalla annetun alemman asteisten säädösten sekä arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen ”Arvopaperimarkkinalaki”) säännöksiä, viranomaisten antamaa ohjeistusta sekä Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta (”FN-säännöt”).

Spinnovan sisäpiiriohje koostuu kulloinkin voimassa olevasta Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeesta Spinnovaa koskevin täsmennyksin.  Yhtiön hallitus on hyväksynyt Spinnovan sisäpiiriohjeen.

Sisäpiiritieto

Spinnova julkistaa mahdollisimman pian Spinnovaa suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Sisäpiiritiedon julkistamisesta päättää yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai kumman tahansa näistä tahoista valtuuttama henkilö.

Päätöksen mahdollisesta sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekevät yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä (tai heidän valtuuttamansa henkilö), tai mikäli tämä ei ole mahdollista asian kiireellisyydestä johtuen, toimitusjohtaja yksin. Päätös tehdään sen jälkeen, kun on arvioitu, täyttyvätkö sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisperusteet. Arvion ja lykkäämispäätöksen dokumentoinnista ja säilyttämisestä vastaa yhtiön sisäpiirivastaava.

Sisäpiiriluettelo

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii lakiasiainjohtaja. Yhtiön sisäpiirivastaava vastaa myös sisäpiiriluettelojen pitämisestä sekä kaupankäyntirajoituksesta sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvollisuudesta huolehtimisesta.

Jos yhtiö päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, perustaa se välittömästi tietoa koskevan sisäpiiriluettelon.

Spinnova pitää hankekohtaista sisäpiiriluetteloa sellaisista hankkeista, jotka ovat sisäpiiritietoa. Jokainen henkilö, joka saa hankkeeseen liittyvää sisäpiiritietoa, tulee merkitä hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon viipymättä. Yhtiö on arvioinut, että sillä ei ole sellaisia pysyviä sisäpiiriläisiä, joista olisi tarpeen pitää sisäpiiriluettelon erillistä täy-dennysosiota.

Sisäpiiriluetteloon merkitylle henkilölle ilmoitetaan kirjallisesti tämän kuulumisesta sisäpiiriluetteloon ja tästä johtuvista velvoitteista, sekä sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraa-muksista.

Kaupankäyntirajoitukset

Spinnova noudattaa MAR:n mukaista johtohenkilöitä koskevaa kaupankäyntikieltoa (suljettu ikkuna). Yhtiö on lisäksi määritellyt erikseen tietyt henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun tai joilla on pääsy tätä koskevaan tietoon, ja jotka eivät saa käydä kauppaa tai toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin.

Suljettu ikkuna alkaa 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsausten julkaisemista ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiö voi määrätä myös muita kaupankäyntirajoituksia.

Kaupankäyntirajoituksista riippumatta liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ovat aina kielletty silloin, kun kaupankäyntiä aikovalla on tiedossaan yhtiöön tai sen rahoitusvälineisiin liittyvää sisäpiiritietoa.

Johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava liiketoimesta viipymättä ja viimeistään kolme työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Spinnova julkistaa vastaanottamansa liiketoimi-ilmoitukset yhtiötiedotteella viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun se vastaanottaa liiketoimi-ilmoituksen. Yhtiö ei erikseen tarkista vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Whistleblowing

Spinnovalla on sisäinen menettely työntekijöitä varten epäillyn petollisen toiminnan ja muiden rikkomusten ilmoitta-miseen, mukaan lukien rahoitusmarkkinasääntelyn rikkomukset yhtiössä.

Vuonna 2022 Spinnovan ilmoituskanavan kautta ei tehty yhtään ilmoitusta.

Vuonna 2022