Tiedonantopolitiikka

Yhtiöllä on tiedonantopolitiikka, jossa kuvataan Spinnovan keskeiset periaatteet yhtiön arvonmuodostukseen vaikuttavien tietojen julkistamisesta yhtiön sidosryhmille ja viestinnästä pääomamarkkinoille. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Spinnova noudattaa viestinnässään EU:n säädöksiä ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä ja ohjeita ja muita Nasdaq Helsinki Oy:n yhtiöön soveltuvia sääntöjä sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ja Finanssivalvonnan ohjeita.

Lisäksi Spinnova noudattaa vapaaehtoisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön sisäpiiriohjeen.

1.  TAVOITTEET JA KESKEISET PERIAATTEET

Spinnovan viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoiden osapuolilla on  yhtäaikaisesti ja viipymättä käytössään yhdenmukainen, riittävä ja olennainen tieto yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa Spinnovan rahoitusvälineiden  arvoon, ja että julkistetut tiedot antavat oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta.

Spinnova viestii johdonmukaisesti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. Yhtiön sijoittajaviestinnän periaatteet ovat luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus, ymmärrettävyys, avoimuus, oikea-aikaisuus ja tasapuolisuus.

Yhtiö julkaisee kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi. Tilinpäätös julkaistaan suomeksi sekä englanninkielisenä käännöksenä.

2. TIEDOTETTAVAT ASIAT

Tiedonanto perustuu säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen. Yhtiö julkaisee tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot niin pian kuin mahdollista ja samanaikaisesti kaikille sidosryhmilleen.

Yhtiö raportoi taloudelliset lukunsa konsernitasolla kaksi kertaa vuodessa: puolivuosikatsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa. Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden raportteihin sisältyvät keskeiset tiedot Spinnovan tuloksesta, liiketoiminnan ja markkinan tilanteesta ja niiden kehityksestä.

Yhtiö julkistaa hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen viimeistään kolmea viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, joka päättää niiden vahvistamisesta. Lisäksi yhtiö julkistaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä.

Mahdollisimman pian julkistettavaa sisäpiiritietoa, ellei tiedon julkistamista lykätä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR-asetus”) mukaisesti, voivat olla muun muassa seuraavat:

Sisäpiiritiedon lisäksi yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella MAR-asetuksessa ja Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan säännöissä edellytetyt tiedot. Spinnovan yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle merkittävistä muutoksista omistuksiinsa, ja yhtiö tiedottaa muutoksista mahdollisimman pian.

2.1. Yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet

Spinnovan julkaisemat tiedotteet on jaettu kahteen kategoriaan: yhtiötiedotteisiin ja lehdistötiedotteisiin. Tiedotteen tyyppi määräytyy tiedon olennaisuuden ja merkittävyyden perusteella.

Yhtiötiedotteet

Spinnova julkistaa yhtiötiedotteella mahdollisimman pian sisäpiiritiedon sekä yllä kohdassa ”Tiedotettavat asiat” määritellyt asiat, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR-asetuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiö julkistaa yhtiötiedotteena säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella annettavat tiedot. Säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyvien julkistusten ajankohdat esitetään Spinnovan sijoittajasivujen sijoittajakalenterissa.

Yhtiötiedotteet toimitetaan Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistetaan Spinnovan sijoittajasivuilla.

Lehdistötiedotteet

Yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla tiedotteilla kerrotaan yhtiön liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai yleistä mielenkiintoa yhtiön sidosryhmien keskuudessa.

3. SISÄPIIRITIEDON JULKISTAMISVELVOLLISUUS JA JULKISTAMISEN LYKKÄÄMINEN

Spinnova julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian, ellei tiedon julkistamista lykätä MAR-asetuksen mukaisesti, jolloin MAR-asetuksen mukaisten lykkäysedellytysten tulee täyttyä. MAR-asetuksen mukaan yhtiön on mahdollista lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä päättää lykkäämisperusteiden täyttymistä koskevan arvioinnin perusteella yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai näiden valtuuttama henkilö. Toimitusjohtaja voi poikkeustapauksessa tehdä lykkäyspäätöksen yksin, mikäli se asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua.

Lykkäyspäätöksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset dokumentoidaan, laaditaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään lykkäyspäätös. Spinnova julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Yhtiö ilmoittaa lykkäyspäätöksestä Finanssivalvonnalle sisäpiiritiedon julkistamisen yhteydessä.

4. SISÄPIIRIHALLINTO

Yhtiö noudattaa sisäpiiriohjeistuksessa ja sisäpiirihallinnossa MAR-asetuksen ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimuksia. Lisäksi Spinnova noudattaa yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Henkilö, joka toimii yhtiössä johtotehtävissä tai on määritelty kuuluvaksi kaupankäyntirajoitusten piiriin, ei saa toteuttaa suoraan tai välillisesti liiketoimia omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ikkuna alkaa kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista ja päättyy tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavana päivänä. Yhtiö ei hanki omia osakkeitaan tänä aikana.

Spinnovalla on sisäiset toimintatavat, joiden mukaisesti työntekijät voivat ilmoittaa petosepäilyistä tai muista epäilyistä liittyen esimerkiksi arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja säännösten rikkomuksiin. Yhtiön työntekijät voivat ilmoittaa epäilyistä yhtiön whistleblowing-kanavan kautta. Lisätietoa ja ohjeita on Spinnova Oyj:n whistleblowing-politiikassa.

5. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSVAROITUKSET

Spinnova antaa mahdollisimman pian tulosvaroituksen, jos yhtiö arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa, joko positiivisesti tai negatiivisesti, odottamattomalla tavalla ja merkittävästi siitä, mitä yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan perustellusti arvioida, ja jos kyseisellä poikkeamalla voi olla olennainen vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Tulosvaroituksen antamista koskeva päätös perustuu yhtiön aiemmin esittämiin tietoihin ja vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai näiden valtuuttama henkilö. Prosessi toteutetaan viivytyksettä.

6. VIESTINTÄKANAVAT

Sijoittajaviestinnän ensisijainen kanava on Spinnovan verkkosivut. Yhtiön tavoitteena on tarjota verkkosivuillaan luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa, jotta Spinnovan sidosryhmillä on käytettävissään riittävät tiedot yhtiön ja sen rahoitusvälineiden arvonmäärityksen tueksi. Yhtiön verkkosivut tai sosiaalisen median kanavat eivät kuitenkaan ole yhtiön ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Spinnovan yhtiötiedotteet toimitetaan samanaikaisesti Nasdaq Helsingille ja keskeisille tiedotusvälineille sekä julkistetaan yhtiön sijoittajasivuilla. Yhtiön julkistamat yhtiö- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla vähintään viisi vuotta niiden julkistamisesta. Taloudelliset raportit, selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan niiden julkaisusta.

7. SIJOITTAJA-, ANALYYTIKKO- JA MEDIASUHTEET

Spinnova tapaa pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikkojen ja median kysymyksiin ilman aiheetonta viivytystä. Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja vastaavat ensisijaisesti sijoittaja- ja analyytikkosuhteista, ja heitä avustaa Head of Investor Relations. Head of Investor Relations ja Head of Commercial Communications vastaavat ensisijaisesti mediasuhteista.

Tapaamisten tavoitteena on antaa tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut median ja pääomamarkkinoiden edustajien kanssa perustuvat yhtiön aiemmin julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Niissä ei tuoda esille julkistamattomia tietoja tai täydentäviä tietoja, joilla voi olla vaikutusta Spinnovan rahoitusvälineiden arvonmuodostukseen ja jotka voivat muodostaa sisäpiiritietoa yhdessä aiemmin julkistetun tiedon kanssa.

Spinnova voi julkistaa verkkosivuillaan listan yhtiötä seuraavista analyytikoista ja näiden arvioista. Analyytikkojen mielipiteet, arviot tai ennusteet yhtiön suoriutumisesta ovat heidän omiaan eivätkä edusta yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Yhtiö voi pyydettäessä tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan tosiasioiden paikkansapitävyyden ja julkistettujen tietojen osalta. Yhtiö ei kommentoi pääomamarkkinoiden edustajien tekemiä arvioita tai ennusteita eikä ota vastuuta niistä. Yhtiö ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai yhtiön rahoitusvälineiden arvon kehitystä, suosi yksittäistä analyytikkoa tai jaa analyytikkojen raportteja sijoitusyhteisölle.

8. VASTUUT JA PUHEHENKILÖT

Yhtiön hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, puolivuosikatsaukset ja hallituksen toimintakertomuksen. Hallitusta edustaa ensisijaisesti hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus hyväksyy myös säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat raportit ja tiedotteet. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät yhtiötiedotteet. Sisäpiiritiedon julkistamiseen liittyvät ja muut yhtiötiedotteet hyväksyy yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai näiden valtuuttama henkilö.

Lain mukaan yhtiötä edustaa hallitus kaikissa asioissa ja toimitusjohtaja kaikissa toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Toimitusjohtajalla, talousjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja Spinnovan puolesta. Talousjohtaja edustaa yhtiötä yhtiön taloudellista kehitystä koskevissa asioissa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja antaa lausuntoja koskien yhtiön omistusrakennetta ja yhtiölle merkittäviä strategisisia aiheita. Hallituksen puheenjohtaja antaa yhtiön puolesta lausuntoja myös toimitusjohtajaan liittyvissä asioissa.

Head of Investor Relations ja Head of Commercial Communications vastaavat mediasuhteista. Viestinnästä tiedotusvälineille vastaavat ensisijaisesti toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja.

Kriisitilanteissa viestintää johtaa toimitusjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt. Viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen luotettavasti, nopeasti, selkeästi, proaktiivisesti ja avoimesti.

9. HUHUT JA TIETOVUODOT

Spinnova ei kommentoi markkinahuhuja, osakekurssinsa kehitystä, asiakkaitaan tai kilpailijoitaan tai valmisteilla olevia liiketoimia ellei tämä ole välttämätöntä olennaisten tai virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Yhtiö voi harkita yhtiötiedotteen julkistamista oikaistakseen selvästi virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus Spinnovan rahoitusvälineiden arvonmuodostukseen.

Jos luottamuksellista ja olennaista tietoa on vuotanut julkisuuteen tai sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta ei voida taata, yhtiö julkistaa asian yhtiötiedotteena mahdollisimman pian.

10. HILJAINEN JAKSO

Spinnova noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisua. Tänä aikana yhtiö ei kommentoi medialle tai muille tahoille yhtiön taloudellista tilaa, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden edustajia.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma edellyttää välitöntä julkistamista, yhtiö julkistaa tiedot viipymättä tiedonantovelvollisuuteen liittyvien säännösten mukaisesti, jonka jälkeen se voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

11. TULKINNAT, POIKKEAMAT JA YLLÄPITO

Toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö vastaa tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta. Yksittäistapauksissa ja painavista syistä toimitusjohtajalla on oikeus poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

Yhtiön hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Talousjohtaja tai Head of Investor Relations voivat tehdä tähän politiikkaan vähäisiä ja teknisluontoisia muutoksia, jotka toimitusjohtaja hyväksyy.