Taloustietoa

Tunnusluvut

(tuhatta euroa)1‒12/20211‒12/20201‒12/2019
Liikevaihto6 063254758
Liikevoitto (-tappio)-7 172-5 473-1 779
Osakekohtainen tulos
(euroa, laimennettu ja laimentamaton) 1)
-0,36-0,17-0,06
Nettovelka-100 093-1 372-5 846
Omavaraisuusaste92 %54 %64 %
Henkilöstö (keskimäärin)493418

Muuta taloustietoa

Tunnuslukujen laskentakaavat

TunnuslukuMääritelmäKäyttötarkoitus
Osakekohtainen tulos, laimentamatonKauden voitto (tappio) / Liikkeellelaskettujen osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikanaMittari kuvaa tuloksen jakautumista yksittäisille osakkeille
Osakekohtainen tulos, laimennettuKauden voitto (tappio) / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo kauden aikana + laimentavat potentiaaliset osakkeetMMittari kuvaa tuloksen jakautumista yksittäisille osakkeille laimennusvaikutuksella huomioituna
Omavaraisuusaste (prosenttia)Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)Johdon mittari, jolla seurataan yhtiön oman pääoman tasoa sekä lainasopimusten noudattamista
NettovelkaLyhytaikaiset korolliset velat + pitkäaikaiset korolliset velat – (rahat ja pankkisaamiset + vaihtuvissa vastaavissa olevat rahoitusarvopaperit)Nettovelka on indikaattori, joka mittaa yhtiön ulkopuolisen velkarahoituksen kokonaismäärää

1) Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiön liiketoiminta on ollut kannattamatonta, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta kauden tappion perusteella laskettavaan osakekohtaiseen tulokseen ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomalla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa. Historiallisissa luvuissa olevien osakkeiden lukumäärää oikaistaan kahden osakesplitin mukaisesti, jotka tapahtuivat ensin toukokuussa 2020, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 10:llä ja seuraavaksi toukokuussa 2021, jolloin osakkeiden lukumäärä kerrottiin 30:llä.