Valtuutukset

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksua vastaan tai maksutta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4 500 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 10.5.2026 asti.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 10.5.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 4 500 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeenomistaja voi valtuutuksen nojalla luovuttaa osakkeita takaisin yhtiölle maksua vastaan tai maksutta. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla hankintapäivänä muodostuvaan hintaan. Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa 10.11.2022 asti.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 5.5.2022 valtuuttaa hallituksen päättämään optioiden antamisesta hallituksen uudelle jäsenelle Sari Pohjoselle. Annettavat optiot mahdollistavat enintään 40 000 yhtiön osakkeen merkinnän. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta olisi optioiden antamispäivää edeltävän kolmenkymmenen päivän osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää optio-oikeuksien antamisen muista yksityiskohtaisista ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 4.5.2023 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla muussa tarkoituksessa kuin kannustinjärjestelmiä varten annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Tämän lisäksi kannustinjärjestelmiä varten voitaisiin antaa enintään 800 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa suoraan tai erityisten oikeuksien kautta. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen toukokuussa 2021 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja on voimassa 30.6.2024 asti.