Riskienhallinta

SPINNOVAN RISKIENHALLINNAN TAVOITTEENA ON VARMISTAA, ETTÄ YHTIÖN JULKISTAMAT TALOUDELLISET RAPORTIT ANTAVAT OLENNAISESTI OIKEAT TIEDOT YHTIÖN TALOUDESTA. RISKIENHALLINNAN TAVOITTEENA ON VARMISTAA LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS JA YHTIÖN TOIMINTAKYKY KAIKKIEN TUNNISTETTAVISSA OLEVIEN RISKISKENAARIOIDEN OLOSUHTEISSA.

Riskienhallinnan keskeisenä periaatteena on jatkuvien, järjestelmällisten ja ennaltaehkäisevien toimien toteuttaminen riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja hallitsemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hallinnaksi ja valvomiseksi niin, että Spinnova saavuttaa strategiset ja taloudelliset tavoitteensa Spinnovan hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet. Hallitus myös ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja sen organisoimisesta, työn resursoinnista ja riskienhallinnan periaatteiden tarkistamisesta. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa yhtiössä. Yhtiön johtoryhmä on vastuussa riskienhallinnan toteutumisesta, operatiivisten riskien seurannasta ja riskien arvioinnista sekä riskeihin liittyvistä toimenpiteistä. 

Riskien arviointi

Riskien tunnistamisen lähtökohtana käytetään yhtiön strategisia ja operatiivisia tavoitteita. Riskianalyysit ja-arvioinnit toteutetaan itsearviointeina. Riskien vaikutuksen arvioinnissa otetaan huomioon riskin todennäköisyys sekä vaikutus Spinnovan liikevaihtoon ja toiminnan tulokseen.

Yhtiön tavoitteisiin olennaisesti vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset tapahtumat tunnistetaan ja jaotellaan riskeihin ja mahdollisuuksiin. Riskien todennäköisyys ja vaikutus toteutuessaan arvioidaan, ja olennaisiksi havaittujen riskien osalta laaditaan toimenpidesuunnitelma. Mahdollisia toimenpiteitä ovat riskien välttäminen, hyväksyminen, rajoittaminen ja jakaminen.

Ylin johto määrittelee tarvittavat toimenpiteet riskitasojen saattamiseksi yhtiön riskihalukkuutta vastaavalle tasolle. Riskien arviointia tehdään säännöllisesti ja havaitut olennaiset muutokset raportoidaan hallitukselle.

Spinnovaan liittyvät olennaiset riskit

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoitus on suojella Spinnovan ja sen liiketoimintayksiköiden resursseja väärinkäytöltä, varmistaa liiketapahtumien asianmukainen valtuutus, tukea IT-järjestelmien johtamista, sekä varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus.

Hallituksella on lopullinen vastuu yhtiön hallinnosta ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös varmistaa, että yhtiö toimii arvojensa mukaisesti, hyväksyy sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnointimenettelyt, minkä lisäksi se voi antaa ulkoiselle tilintarkastajalle tai muille palveluntarjoajille sisäiseen tarkastukseen kuuluvia toimeksiantoja tarpeen niin vaatiessa.

Toimitusjohtaja luo perustan sisäiselle valvonnalle johtamalla ja ohjaamalla ylintä johtoa ja seuraamalla sitä, kuinka he valvovat johtamiaan liiketoimintojaan sekä varmistamalla, että yhtiön kirjanpitokäytännöt noudattavat lakia ja että taloushallintoa johdetaan luotettavasti.

Johtoryhmä on vastuussa siitä, että organisaation eri yksiköihin luodaan yksityiskohtaiset sisäisen valvonnan toimintaohjeet ja käytännöt. Yhtiön taloushallinto auttaa liiketoimintayksiköitä luomaan asianmukaiset valvontakäytännöt. Se myös ohjaa yhtiön riskienhallintaprosessia ja raportoi sen toteutumisesta ylimmälle johdolle sekä seuraa valvontatoimenpiteiden riittävyyttä ja toimivuutta käytännön tasolla.

Valvontatoimenpiteillä on tarkoitus reagoida yhtiön toimintojen eri tasoilla havaittuihin riskeihin ja ne voivat olla luonteeltaan ehkäiseviä, tunnistavia, manuaalisia, automaattisia tai johtamiskontrolleja.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan sisäisen tarkastuksen vastuut on jaettu yhtiön sisällä eri toimielinten ja toimialueiden kesken. Hallitus voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita suorittamaan kontrolliympäristöön tai -toimintoihin liittyviä erillisiä arviointeja. Yhtiön ulkoisen tilintarkastajan tarkastussuunnitelmassa tulee ottaa huomioon, että yhtiöllä ei ole sisäisen tarkastuksen toimintoa.