Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, jotka avustavat yhtiön hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan yhtiön hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida yhtiön taloudellisen raportointijärjestelmän, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu valvoa ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Lisäksi tarkastusvaliokunnan on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmisteltava yhtiön tilintarkastajan valinta.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan se toimii valmistelevana elimenä, jonka käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Koska tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita, valiokunnalla tulee olla riittävästi kokemusta laskentatoimesta, kirjanpidosta, tilintarkastuksesta, sisäisestä tarkastuksesta tai tilinpäätöksiin liittyvistä käytänteistä. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä on myös oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Hallitus valitsi 4.5.2023 keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Kirsi Sormusen ja jäseniksi Hanna Liirin ja Harri Sundvikin.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmät. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätöksentekovaltaa. Hallitus yhdessä vastaa päätöksenteosta.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Enemmistän palkitsemisvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.

Hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Petri Kalliokosken ja jäseniksi Hanna Liirin ja Julio Ramundon.