Spinnova Oyj:n kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen ja muutokset huomattavissa omistusosuuksissa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Seuraavassa taulukossa on esitetty Spinnova Oyj:n (”Spinnova” tai ”Yhtiö”) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa osakeomistuksella mitattuna listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 28.6.2021.

 

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä Osuus kaikista osakkeista ja äänistä(1
Besodos Investors Oy 4 048 680 7,90
Maki.vc Fund I Ky 3 540 300 6,90
Beata Domus Ab 3 430 560 6,69]
Janne Poranen 3 382 500 6,60
Juha Salmela 3 382 200 6,60
Holdix Oy Ab 2 187 510 4,27
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 454 060 2,84
Markku Kaloniemi 1 272 900 2,48
Timo Soininen 937 860 1,83
Turret Oy Ab 928 740 1,81
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa, yhteensä 24 565 310 47,94
Muut osakkeenomistajat(2 26 678 295 52,06
Yhteensä 51 243 605 100,00

1) Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

2) Muista osakkeenomistajista hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat omistavat 18 108 047 osaketta, mikä vastaa 35,34 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Yhtiössä.

Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä oli listautumisannin jälkeen noin 20 000 perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon per 28.6.2021.  Spinnovan tärkeät pitkäaikaiset kumppanit Suzano ja Lenzing jatkavat merkittävinä osakkeenomistajina ja lukuisten uusien yksityis- ja instituutiosijoittajien lisäksi Yhtiön strategiset kumppanit adidas ja ECCO liittyivät Yhtiön osakkeenomistajiksi. Listautumisannissa antamansa ankkurisijoitussitoumuksensa mukaisesti adidas B.V.:n omistusosuus Spinnovassa oli välittömästi listautumisannin jälkeen 0,77 prosenttia ja listautumisannissa hyväksytyn merkinnän mukaisesti ECCO Holding A/S:n omistusosuus 0,77 prosenttia. Suzano S.A. jatkaa Yhtiön suurimpana osakkeenomistajana 19,14 prosentin omistusosuudella ja Lenzing AG 4,68 prosentin omistusosuudella. Suzano S.A.:n ja Lenzing AG:n osakeomistukset ovat hallintarekisteröityjä, eivätkä siksi ole sisällytetty esitettyyn kymmenen suurimman rekisteröidyn osakkeenomistajan taulukkoon.

Ilmoitus omistusosuuksien muutoksesta

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää velvoitteen, jonka mukaan Yhtiön osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Yhtiölle, kun osakkeenomistajan omistusoikeus Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 ja 90% kaikista Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön osakkeenomistajat, joiden osuus osakkeista ja äänistä ylitti 5% tai laski alle jonkin edellä mainituista raja-arvoista verrattuna tilanteeseen juuri ennen listautumisantia Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan per 28.6.2021 (ellei toisin mainittu):

 

Osakkeenomistaja

Osakkeiden lukumäärä Osuus kaikista osakkeista ja äänistä(1 Osuus kaikista osakkeista ja äänistä ennen listautumista(1
Suzano S.A.(2 9 808 530 19,14 27,15
Besodos Investors Oy 4 048 680 7,90 11,21
Maki.vc Fund I Ky 3 540 300 6,90 9,80
Beata Domus Ab 3 430 560 6,69 9,49
Janne Poranen 3 382 500 6,60 9,36
Juha Salmela 3 382 200 6,60 9,36
Lenzing AG(2 2 400 000 4,68 6,64
Holdix Oy Ab 2 187 510 4,27 6,05

1) Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

2) Osakeomistus Yhtiöllä olevan tiedon mukaan.

Tietoa suurimpien osakkeenomistajien ilmoituksista löytyy Yhtiön internet-sivulta www.spinnova.com suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja antaa:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138711
janne.poranen@spinnova.fi

 

Hyväksytty Neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy

+358 50 520 4098

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Spinnova Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova Oyj on laatinut listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen ja Esitteen englanninkielinen käännös on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/ipo.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.