Pohdintoja Spinnovan roolista kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä

ZERO EMISSIONS DAY ON TAPAHTUMA, JOKA JÄRJESTETÄÄN VUOSITTAIN 21. SYYSKUUTA. SPINNOVAN VASTUULLISUUSKOORDINAATTORI LAURA LEINONEN POHTII AIHETTA ALLA.

Zero Emissions Day on tapahtuma, joka järjestetään vuosittain 21. syyskuuta. Alun perin Kanadasta (2008) lähtöisin olevan tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta hiilidioksidipäästöjen aiheuttamista haitoista sekä esitellä ratkaisuja päästöjen hillitsemiseksi. Spinnovan teknologia mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisen tekstiili- ja muotialalla ja tässä artikkelissa Spinnovan Vastuullisuuskoordinaattori Laura Leinonen jakaa pohdintojaan aiheesta.  

Tekstiili- ja muotiteollisuuden kasvihuonekaasupäästöt ovat 4% kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä1. Spinnova on kehittänyt teknologian, joka mahdollistaa näiden päästöjen hillitsemisen, mutta miten tämä tapahtuu ja millaisilla täydentävillä toimilla voidaan vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä turvalliselle hiilittömälle polulle?

Vähähiiliset materiaalit

Spinnovan suurin vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tulee sen kehittämästä teknologiasta, joka avaa brändeille ja muille liiketoimille mahdollisuuden ottaa käyttöön vähähiilisiä (tai jopa CO2-negatiivisia) materiaaleja. Spinnovan kuidun hiilijalanjälki on hyvin alhainen ja esimerkiksi puuvillan korvaaminen SPINNOVA® -kuidulla vähentää ilmakehään päätyviä päästöjä. Jos huomioidaan lisäksi ensimmäisen Woodspin-tehtaan lämpöenergian talteenotto ja hyötykäyttö, tämä säästö on vielä suurempi. Alla oleva laskukaava havainnollistaa Spinnovan kuidun päästöjen vähentämispotentiaalia:

Puuvillaan päästöt: P

SPINNOVA®:n päästöt: S – e , jossa

e = energian talteenotosta johtuva päästövähennys

S = SPINNOVA®:n hiilijalanjälki

Päästöjen vähennyspotentiaali: P – (S – e) = P – S + e, joka on > 0

Tämä tarkoittaa, että Spinnovan kuidulla on huikea potentiaali paitsi hillitä, jopa vähentää muoti- ja tekstiiliteollisuuden kasvihuonekaasupäästöjä. Säästö on sitä suurempi, mitä isompi on hiilijalanjäljen ero vertailtavaan kuituun ja mitä enemmän ylijäämäenergialla pystytään korvaamaan fossiillisilla polttoaineilla tuotettua energiaa.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen kysyntäpuolella

Kuten IPCC:n tuore Working Group III-raportti: ‘Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutoksen hillitseminen’ asian ilmaisee, ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1.5 C asteeseen vaatii vähähiilisten ratkaisujen ohella kysyntäpuolen toimenpiteitä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen kysyntäpuolella voidaan jakaa kolmeen osaan: (1) infrastukstuurin käytön muutokset, (2) loppukäyttöteknologian käyttöönotto sekä (3) sosiokulttuuriset ja käyttäytymisen muutokset. Kestävien ratkaisujen kehittämisen lisäksi Spinnova vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen kysyntäpuolella ottamalla käyttöön loppukäyttöteknologioita sekä ajamalla sosiokulttuurista ja käyttäytymisen muutosta.

Loppukäyttöteknologioiden käyttöönotto

Loppukäyttöteknologioiden käyttöönotto viittaa esimerkiksi vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin energiaratkaisuihin (esim. aurinkopaneelit, maalämpö ja ilmalämpöpumput) tai muihin vähähiilisiin teknologioihin, joita loppukäyttäjät käyttävät itse. Spinnova on ottanut vahvan roolin uusien vähähiilisten teknologioiden käyttöönotossa, mistä on hyvänä esimerkkinä edellä mainittu Woodspinin älykäs energiajärjestelmä, jonka osoitimme jo olevan merkittävä osatekijä Spinnovan kuidun päästöjen vähennyspotentiaalin kasvattamisessa.

Sosiokulttuurinen ja käyttäytymisen muutos

Sosiokulttuurinen ja käyttäytymisen muutos viittaa paitsi yksilöiden käyttäytymisen muutoksiin (esim. pitkän matkan lentojen vähentäminen, julkisen liikenteen käytön lisääminen ja kasvipohjaiseen ruokavalioon siirtyminen), mutta myös järjestelmän ja kulttuurin muutoksiin laajemmin. Systeeminen muutos vaatii yksilötason elämäntapamuutosten lisäksi kollektiivista toimintaa, jossa ympäristön muutokset tukevat vähähiiliseen elämäntapaan siirtymistä.

Tarkastellaan tekstiili- ja muotialaa esimerkinomaisesti. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii aiemmin mainittujen uusien teknologioiden ja muiden vähähiilisten ratkaisujen, kuten vähähiilisten materiaalien käyttöönottoa. Samassa yhteydessä on kuitenkin mainittava, että jos kulutus jatkaa kasvuaan nykyisenlaisesti, uusien teknologioiden tuomat leikkaukset päästöissä saattavat jopa kumoutua. Sosiokulttuurinen muutos, jossa sellaiset suuntaukset ja ajattelumallit, kuten ’sufficiency’ (riittävyys) – jossa keskeistä on kulutuksen vähentäminen – ja ’sharing economy’ (jakamistalous) – eli tuotteiden käyttö omistamisen sijaan – saavat jalansijaa, voisi olla tehokas tapa vähentää luonnovarojen kulutusta kestävälle tasolle. Tekstiili- ja muotialan kontekstissa tämä voisi tapahtua esimerkiksi pikamuodista luopumalla, uusien mallistojen määrää vähentämällä, vastuullisella markkinoinnilla ja alennusmyyntikäytännöillä, pitkäaikaisten ja helposti korjattavien tuotteiden suunnittelulla sekä korjaus-, jälleenkäyttö- ja vuokrauspalveluiden yleistymisellä.

Kuten huomaamme, laajamittainen muutos kohti nollapäästöistä yhteiskuntaa on mahdollista vain yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. Jokainen voi kuitenkin itse päättää, millä kyvyillä he haluavat olla osana tuota muutosta – oli se sitten kuluttajan, kansalaisen, ammatinharjoittajan, esikuvan, aktivistin, sijoittajan tai päättäjän roolissa.

Laura Leinonen, Spinnovan Vastuullisuuskoordinaattori

1McKinsey & Company: Fashion on Climate-raportti, 26.8.2020