Spinnova julkistaa listautumisantinsa lopullisen tuloksen; listautuminen toteutetaan suunnitellusti ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan 24.6.2021

YHTIÖTIEDOTE 23.6.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Spinnova julkistaa listautumisantinsa lopullisen tuloksen; listautuminen toteutetaan suunnitellusti ja osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan 24.6.2021

Spinnova Oyj (”Spinnova” tai ”Yhtiö”) julkistaa listautumisantinsa tuloksen liittyen osakkeidensa (”Osakkeet”) listaamiseen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautumisanti”). Listautumisanti herätti vahvaa kiinnostusta kansainvälisissä ja kotimaisissa sijoittajissa. Instituutioannista allokoitiin 35 prosenttia kansainvälisille ja 65 prosenttia suomalaisille sijoittajille (mukaan lukien ankkurisijoittajien, tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja adidas Ventures B.V. (”Ankkurisijoittajat”), merkintäsitoumukset).

Listautumisanti lyhyesti

Janne Poranen, Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja:

“Haluan kiittää koko Spinnovan tiimin puolesta kaikkia listautumisantiin osallistuneita. Meille merkitsee paljon nähdä niin monen uskovan Spinnovan tarinaan kuten me uskomme. Tämän ansiosta rahoituskierroksemme onnistui suunnitelmien mukaisesti ja tukee lähivuosien kasvusuunnitelmamme toteuttamista. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi mukaan matkallemme.”

Timo Soininen, Spinnovan hallituksen puheenjohtaja:

Arvostamme suuresti sitä, että näin suuri joukko sijoittajia uskoo missioomme tuottaa vastuullisimpia tekstiilikuituja ja -materiaaleja maailmassa, ympäristön ja ihmiskunnan hyväksi. Annissa saamamme suuren kiinnostuksen ja kerättyjen varojen ansioita voimme nyt jatkaa suunnitelmiemme toteuttamista täyttä vauhtia. Pitkän tähtäimen visionamme on muuttaa koko maailmanlaajuisen tekstiiliteollisuuden raaka-ainepohja paremmaksi. Haluan myös kiittää koko Spinnovan tiimiä, neuvonantajiamme ja yhteistyökumppaneitamme saumattomasta yhteistyöstä ja laadukkaasta työstä tämän listautumisprosessin aikana.”

Neuvonantajat

Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii Spinnovan viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa:

Janne Poranen, toimitusjohtaja
+358 400 138711
janne.poranen@spinnova.fi

Hyväksytty Neuvonantaja

Alexander Corporate Finance Oy
+358 50 520 4098

SpinnovaVastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova muuttaa tapaa, jolla tekstiilejä valmistetaan globaalisti. Suomalainen Spinnova on kehittänyt edistyksellisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseksi puusta tai jätteestä, kuten, nahka-, tekstiili- tai elintarvikejätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota jätettä ja sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat hyvin vähäiset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätevirtoja.

Spinnova on palkittu esimerkiksi Fast Companyn World Changing Idea and Innovation by Design -palkinnolla sekä ISPOn vuoden vastuullisuussaavutus -palkinnolla ja Scandinavian Outdoor Awards -palkinnolla kahdesti ja valittu Monocle Design Awards 2021:n parhaaksi materiaaliksi.

www.spinnova.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Spinnova Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova Oyj on laatinut listautumisannin yhteydessä. Esite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen ja Esitteen englanninkielinen käännös on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/ipo.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.