Adidas ankkurisijoittajaksi Spinnovan suunnittelemassa listautumisannissa

Lehdistötiedote 10.6.2021

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

ADIDAS ANKKURISIJOITTAJAKSI SPINNOVAN SUUNNITTELEMASSA LISTAUTUMISANNISSA 

Sitoumus kertoo adidaksen aikeesta varmistaa itselleen huomattavat SPINNOVA®-materiaalivolyymit

Vastuullisia tekstiilimateriaaleja kehittävä Spinnova on saanut adidaksen ankkurisijoittajaksi suunniteltuun listautumisantiinsa. Spinnova on tuotekehitysyhteistyössä adidaksen kanssa, mikä on merkittävä tekijä Spinnovan kaupallisessa skaalaamisessa. 

Globaali urheiluvaatebrändi adidas on sitoutunut olemaan yksi ankkurisijoittaja Spinnovan hiljattain julkistetun, suunnitteilla olevan listautumisannin ja listautumisen yhteydessä. adidas on sitoutunut, peruuttamattomasti ja vastaavia, tavanomaisia ehtoja noudattaen kuin muut ankkurisijoittajat, merkitsemään suunnitellussa annissa osakkeita kolmella miljoonalla eurolla. 

Spinnova on kehittänyt mullistavan teknologian tekstiilikuidun valmistamiseen ilman haitallisia kemikaaleja puusta tai jätevirroista kuten nahka-, tekstiili- tai ruokajätteestä. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota yhtään jätettä, sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen aiheuttamat CO2-päästöt ja vedenkäyttö ovat minimaaliset.

– Sovimme ihanteellisesti yhteen adidaksen kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian kanssa. Teknologia-alustamme pystyy tuottamaan tekstiilikuitua isoissa volyymeissa saatavilla olevista, uusiutuvista raaka-aineista kuten puu tai maatalousjäte, ja materiaalimme on täysin kierrätettävää ja nopeasti maatuvaa, kertoo Spinnovan toimitusjohtaja ja toinen perustaja Janne Poranen.

Tänään julkistetut sitoumukset osoittavat, että adidas haluaa varmistaa itselleen merkittävän osan tulevista  SPINNOVA®-materiaalivolyymeista. Spinnova rakentaa parhaillaan Jyväskylään ensimmäistä kaupallista tehdastaan yhdessä strategisen- ja raaka-ainekumppaninsa Suzanon kanssa. Spinnova rakentaa myös pilottilaitosta nahkajätekuidun tuotantoon ECCO:n sisaryhtiö KT Tradingin kanssa. 

Spinnova julkisti hiljattain puupohjaisen kuitunsa skaalaustavoitteen; miljoonan tonnin vuotuisen kapasiteetin kerryttämisen vuoteen 2031 mennessä. 

Tietyt Aktia Pankki Oyj:n tytäryhtiöiden hallinnoimat rahastot, tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat, tietyt DnB Fund Managementin hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, tietyt Pareto Asset Managementin hallinnoimat rahastot, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja adidas Ventures B.V ovat yhteensä, tietyin tavanomaisin ehdoin, sitoutuneet merkitsemään Yhtiön osakkeita 58 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeantia on enintään 275 miljoonaa euroa ja ehdollisena sille, että Yhtiö kerää Listautumisannissa vähintään 100 miljoonaa euroa bruttovaroja. 

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen.

Lisätietoja antaa

Janne Poranen
Toimitusjohtaja, toinen perustaja, Spinnova
0400 138 711
janne.poranen@spinnova.fi

Mediasuhteet

Emmi Berlin
Viestintäpäällikkö, Spinnova
0400 903 260
emmi.berlin@spinnova.fi

SPINNOVA – Vastuullisia tekstiilimateriaaleja, luonnollisesti

Spinnova muuttaa tapaa, jolla tekstiilejä valmistetaan globaalisti. Suomalainen Spinnova on kehittänyt edistyksellisen teknologian tekstiilikuidun valmistamiseksi puusta tai jätteestä, kuten, nahka-, tekstiili- tai elintarvikejätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja. Patentoitu SPINNOVA®-kuitu ei tuota jätettä ja sivuvirtoja tai mikromuovia, ja sen hiilidioksidipäästöt ja veden kulutus ovat hyvin vähäiset. SPINNOVA®-materiaalit ovat nopeasti biohajoavia ja kierrätettäviä. Spinnova on sitoutunut käyttämään vain vastuullisia raaka-aineita, kuten FSC-sertifioitua puuta ja jätevirtoja.

Spinnova on palkittu esimerkiksi Fast Companyn World Changing Idea and Innovation by Design -palkinnolla sekä ISPOn vuoden vastuullisuussaavutus -palkinnolla ja Scandinavian Outdoor Awards -palkinnolla kahdesti ja valittu Monocle Design Awards 2021:n parhaaksi materiaaliksi.

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Spinnova Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Carnegie Investment Bank AB (publ) eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Spinnova Oy laatii suunnitellun listautumisannin yhteydessä. Mikäli Yhtiö päättää edetä Listautumisannin kanssa, esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.spinnovagroup.com/fi/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Spinnova Oy:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä esitteellä. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama esite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat ”tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja”. Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeja, suunniteltu listautumisanti ja listautuminen, tuleva kassavirta, liiketoiminnan voittomarginaali, taloudellinen asema ja likviditeetti. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien termit ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi” tai kussakin tapauksessa niiden kielteiset tai vastaavan terminologian muunnelmat. 

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuuteen suuntautuville lausunnoille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio, eivätkä ota mitään velvollisuutta päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.