Spinnovan hallinnointi

Spinnovan hallinto ja johtaminen perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja First Northin sääntöihin ja ohjeisiin. Spinnova noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Spinnova ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Yhtiö laatii ensimmäisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2021. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön internet-sivuilla.

Spinnovan selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä